Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, nie pokazuj tego więcej
Zaloguj się
A  A+ A+
wysoki kontrast: A A A A

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020


Prawo do wychowania przedszkolnego mają dzieci w wieku od trzech do pięciu lat, natomiast sześciolatki mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, które w Koszalinie realizowane jest w przedszkolach.

Największe szanse na miejsce w wybranym przedszkolu mają dzieci, które zdobędą największą ilość punktów.

Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli mają dzieci:

- z rodziny wielodzietnej (co najmniej troje dzieci) – 200 pkt.

- niepełnosprawne – 200 pkt,

- mające niepełnosprawnego rodzica lub oboje rodziców, - 200 pkt,

- mające niepełnosprawne rodzeństwo – 200 pkt,

- wychowywane przez samotnego rodzica -200  pkt,

- objęte pieczą zastępczą – 200 pkt.

Wszystkie wymienione powyżej kryteria mają w systemie rekrutacyjnym jednakową wartość.

 

Oprócz kryteriów ustawowych Rada Miejska w Koszalinie uchwałą nr XXXVII/548/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku wprowadziła kryteria dodatkowe obowiązujące w postepowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin. Dodatkowe punkty w rekrutacji otrzymuje:

  • dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu wskazanym we wniosku o przyjęcie jako pierwsze na liście preferowanych przedszkoli lub ubiega się o przyjęcie do tego przedszkola - 40 pkt;
  • dziecko, które wraz z rodzicem (opiekunem prawnym) mieszka w Koszalinie - 30 pkt;
  • dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pozostają w stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko - 25 pkt;
  • dziecko, którego rodzice Opiekunowie prawni) wskażą na pierwszym miejscu listy preferowanych przedszkoli przedszkole prowadzące postępowanie rekrutacyjne
    i zlokalizowane najbliżej miejsca zamieszkania dziecka ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola - 20 pkt;
  • dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) wskażą na pierwszym miejscu listy preferowanych przedszkoli przedszkole prowadzące postępowanie rekrutacyjne
    i zlokalizowane najbliżej aktualnego miejsca nauki rodzeństwa dziecka – 15 pkt.

 

Rekrutacja do przedszkoli miejskich w Koszalinie odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl/.
w oparciu o harmonogram ustalony przez Prezydenta Miasta Koszalina zarządzeniem
nr 29/86/19 z dnia 17 stycznia 2019 r. Rekrutacja do przedszkoli rozpocznie się 1 kwietnia o godzinie 15.00

 

 

Szczegółowy harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

I. Postępowanie rekrutacyjne

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzice za pośrednictwem internetowego serwisu naboru pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl/ wypełniają wniosek o przyjęcie do przedszkola. Wniosek wygenerowany z systemu naboru, wydrukowany i podpisany przez rodziców / opiekunów prawnych należy dostarczyć do przedszkola wskazanego na pierwszym miejscu listy preferencji w godzinach jego pracy.

od 1 kwietnia 2019

od godz. 1500
do 15 kwietnia 2019 do godz. 1500

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

do 24 kwietnia 2019

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10 maja 2019

godz. 1500

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

w postaci pisemnego oświadczenia

do 15 maja 2019
do godz. 1500

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

17 maja 2019

godz. 1500

       
 

 

 

W rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 zostały przygotowane miejsca przedszkolne dla dzieci
z każdej grupy wiekowej. Łącznie Miasto Koszalin przygotowało ponad  1050 miejsc
w przedszkolach publicznych i niepublicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Miasta Koszalina możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach.

Najwięcej miejsc przeznaczonych jest dla dzieci 3-letnich (urodzonych w roku 2016). Do pozostałych grup wiekowych rekrutacja będzie prowadzona przez 13 przedszkoli publicznych i niepublicznych zlokalizowanych w różnych częściach naszego miasta. W elektronicznym systemie rekrutacji znajdą się następujące przedszkola:

l.p.

Przedszkole

1

Przedszkole nr 3

2

Przedszkole nr 7

3

Przedszkole nr 8

4

Przedszkole nr 9

5

Przedszkole nr 10

6

Przedszkole nr 11

7

Przedszkole nr 12

8

Przedszkole nr 13

9

Przedszkole nr 14

10

Przedszkole nr 15

11

Przedszkole nr 16

12

Przedszkole nr 19

13

Przedszkole nr 20

14

Przedszkole nr 21

15

Przedszkole nr 22

16

Przedszkole nr 23

17

Przedszkole nr 34

18

Przedszkole nr 35

19

Przedszkole Integracyjne

20

Przedszkole MIŚ

21

Przedszkole Jaś i Małgosia

22

Przedszkole Kamyczek

23

Przedszkole Happy Days  przy ul. Maltańskiej

Przedszkole Happy Days przy ul. Dąbrowskiego

Przedszkole Happy Days przy ul. Racławickiej

24

Przedszkole Akademia Małego EU

25

Przedszkole Twoja Niania

26

Przedszkole Bambino

27

Przedszkole Mały Odkrywca

 

Podczas rekrutacji istnieje możliwość ubiegania się o przyjęcie dziecka do wszystkich przedszkoli, które posiadają wolne miejsca w danej grupie wiekowej. We wniosku należy uszeregować przedszkola od najbardziej do najmniej preferowanych. Lista ta będzie decydowała o kolejności, w jakiej dziecko będzie kwalifikowane do wybranych jednostek.

Postępowanie rekrutacyjne do koszalińskich przedszkoli odbywa się w II etapach. Po etapie rekrutacji właściwej odbywa się etap rekrutacji uzupełniającej.

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli rozpocznie się 10 czerwca o godzinie 10.00.

Szczegółowy harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym

 

II. Postępowanie uzupełniające

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzice za pośrednictwem internetowego serwisu naboru pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl/ wypełniają wniosek o przyjęcie do przedszkola. Wniosek wygenerowany z systemu naboru, wydrukowany
i podpisany przez rodziców / opiekunów prawnych należy dostarczyć do przedszkola wskazanego na pierwszym miejscu listy preferencji
w godzinach jego pracy.

od 10 czerwca 2019

od godz. 1000

do 17 czerwca 2019

do godz. 1500

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

do 24 czerwca 2019

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28 czerwca 2019

godz. 1500

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia

3 lipca 2019

do godz. 1500

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5 lipca 2019

godz. 1500

 

 

Wszystkim dzieciom uczestniczącym w rekrutacji do przedszkoli za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru, zostaną zagwarantowane miejsca w przedszkolach na zasadach obowiązujących w przedszkolach publicznych.

- Zarządzenie w sprawie harmonogramu rekrutacji do przedszkoli 2019
- Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli