Do Urzędu Miejskiego wpłynęło 175 wniosków o przyznanie grantów na realizację zajęć pozalekcyjnych, z czego Komisja Konkursowa do oceny merytorycznej skierowała 170 wniosków. Zgodnie z zaproszeniem Prezydenta Miasta Koszalina do składania wniosków o granty na zajęcia pozalekcyjne, na ich realizację w roku szkolnym 2023/2024 przeznaczono środki w wysokości  420 000,00 złotych. Uwzględniając wysokość posiadanych na ten cel środków oraz ocenę punktową wniosków, komisja zaopiniowała pozytywnie do realizacji wszystkie złożone wnioski o granty. W załączniku publikujemy pełną listę grantów do realizacji wraz z rozstrzygnięciem komisji.

Przyznane środki finansowe na realizację zajęć pozalekcyjnych obejmują prowadzenie zajęć w roku szkolnym 2023/2024. Z przyznanej szkole kwoty środków 40% należy wydatkować do końca 2023 roku, natomiast pozostałą część tj 60 % do końca czerwca 2024 roku. 

Planując harmonogram wydatkowania środków przyznanych na realizację zajęć pozalekcyjnych należy przyjąć, że wydatki rzeczowe powinny być poniesione w roku 2023.