Zaproszenie Prezydenta Miasta Koszalina do składania wniosków o granty na zajęcia pozalekcyjne realizowane w roku szkolnym 2023/2024

Na podstawie § 5 ust. 3 i 4 Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania grantów na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i zajęć dodatkowych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 870/2991/23 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 22 września 2023 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania grantów na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin,
Prezydent Miasta Koszalina zaprasza do składania wniosków o granty na zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe realizowane w roku szkolnym 2023/2024.

Cel przyznania grantów

Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych przyznaje się w celu:

   • wspomagania rozwoju dzieci, młodzieży i nauczycieli,
   • stymulowania aktywności twórczej dzieci i młodzieży,
   • wyrównywania szans edukacyjnych oraz kulturowych dzieci i młodzieży,
   • inicjowania i wspierania przedsięwzięć na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sportu,
   • aktywizowania szkół i przedszkoli do rozszerzania oferty zajęć pozalekcyjnych
    i dodatkowych, służących rozwijaniu indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań dzieci i uczniów,
   • inspirowania nauczycieli do podejmowania działalności innowacyjnej.

  W roku szkolnym 2023/2024 granty mogą być przyznane w szczególności na realizację zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych z następujących obszarów priorytetowych:

   • promowanie rekreacji ruchowej dzieci i uczniów (nieobjętych w danej placówce programem szkolenia sportowego ani działaniami drużyn sportowych), poprzez realizowane różnorodne formy aktywności fizycznej, w szczególności na świeżym powietrzu,
   • wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego, w tym nauka współdziałania,
    w grupie rówieśniczej i wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci i uczniów poprzez zajęcia, których głównym celem jest rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych,
   • rozwijanie kreatywności i umiejętności praktycznych, w szczególności pożądanych na rynku pracy, na każdym poziomie edukacyjnym,
   • kształtowanie umiejętności uczenia się,
   • podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa w sieci
    i przeciwdziałania uzależnieniom cyfrowym.

  Nauczyciel ubiegający się o przyznanie grantu składa wniosek za pośrednictwem jednostki, w której jest zatrudniony.

  Na realizację zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2023/2024 przeznacza się środki w wysokości 420 000,00 złotych. Środki zostaną przekazane do budżetów szkół i przedszkoli w dwóch częściach. Pierwsza część przeznaczona będzie na zajęcia realizowane do 29 grudnia 2023 roku. Druga część przeznaczona będzie na zajęcia realizowane od 2 stycznia 2024 roku do 20 czerwca 2024 roku.

  NOWY wniosek przygotowany przez nauczyciela według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania grantów na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin, należy złożyć do dyrektora jednostki, który weryfikuje wniosek pod względem merytorycznym i wyraża zgodę na prowadzenie zajęć.  

  Komplet wniosków z jednostki zatwierdzonych przez dyrektora należy złożyć w jednym egzemplarzu w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koszalinie pod adresem: Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin. 

  Termin złożenia wniosków o przyznanie grantu mija 10 października 2023 roku o godz. 15:00.

  Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Harmonogram programu grantowego:

  Lp.

  Etap

  Termin

  1.

  Składanie wniosków

  do 10 października 2023 r.

  2.

  Rozpatrywanie wniosków

  do 20 października 2023 r.

  3.

  Ogłoszenie wyników  konkursu

  do 27 października 2023 r.

  4

  Możliwy okres realizacji zajęć pozalekcyjnych

  od 2 listopada 2023 r.

  do 20 czerwca 2024 r.

  5

  Złożenie sprawozdania z realizacji zajęć

  do 10 lipca 2024 r.