31 marca 2023 r. w Centrum Kultury 105 odbyła się Konferencja oświatowa pn. „Dzieci i uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych”. Skierowana ona była do dyrektorów jednostek oświatowych, a także do pracujących w tych jednostkach: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne, terapeutów pedagogicznych.

W konferencji wzięło udział około 200 osób, w tym radni Rady Miejskiej w Koszalinie, przedstawiciele Delegatury Kuratorium Oświatyw Koszalinie, Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji i związków działających na rzecz osób niepełnosprawnych. W programie konferencji odbyły się prelekcje:

  1. Organizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole – potrzeby a możliwości [Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie, Arkadiusz Podgórski – główny specjalista ds. oświaty]
  2. Zapisy orzeczeń i opinii wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne – jak je interpretować, mając na uwadze indywidualne potrzeby dziecka [Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Iwona Krakowiak – pedagog i wicedyrektor poradni, Monika Małocha – psycholog]
  3. Dziecko posiadające orzeczenie, a wybór właściwego rodzaju szkoły [Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Małgorzata Wołowska – dyrektor ośrodka]
  4. Diagnoza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie ich kondycji psychicznej – system pomocy psychologicznej w szkołach [Międzynarodowy Instytut Psychologii i Pedagogiki WSSE, Sylwia Majewska – psycholog i dyrektor instytutu]
  5. Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole [Ewelina Pomykała – wykładowca Wyższej Szkoły Uni-Terra; pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny i dyrektor zarządzający Szkoły Podstawowej Uni-Terra]
  6. Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – przykłady dobrych praktyk [nauczyciele koszalińskich szkół, Sylwia Kaszubowska – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 21 w Koszalinie, Agnieszka Skrzypniak – pedagog i nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne Szkoły Podstawowej nr 18 w Koszalinie, Marlena Prażak – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne Szkoły Podstawowej nr 5 w Koszalinie]

Poniżej publikujemy materiały wykorzystane w tracie prelekcji.