Informacja w sprawie przystąpienia do opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Koszalina

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu (MPA) jest dokumentem planistycznym, który ma wartość strategiczną. Celem tworzenia MPA jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych miasta wobec występujących zagrożeń wynikających ze zmian klimatu, takich jak na przykład deszcze nawalne, czyli relatywnie krótkie opady o dużej i bardzo dużej intensywności, które mogą prowadzić do lokalnych podtopień. Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu pozwoli na przeprowadzenie diagnozy obecnej sytuacji, wyszczególni obszary aktywności miasta wraz z analizą podatności tych obszarów na zmiany klimatu.