Wskazania dla przedszkoli, szkól i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin do  realizacji zadań  w roku szkolnym 2021/2022

  1. Rozpoznanie i monitorowanie kondycji psychicznej dzieci i młodzieży po powrocie do nauczania stacjonarnego po długotrwałej nauce zdalnej oraz udzielanie adekwatnej do potrzeb pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  2. Organizacja nauczania w warunkach epidemii COVID-19 mająca na celu zapewnienie optymalnych warunków kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli
  3. Planowanie i wspieranie działań mających na celu uzyskanie w roku szkolnym 2021/2022 wyższych wyników w egzaminach zewnętrznych
  4. Prowadzenie działań mających na celu aktywizację ruchową szerokiej grupy uczniów w ramach zapobiegania negatywnym skutkom zdalnego nauczania
  5. Racjonalne planowanie i wydatkowanie środków budżetowych
  6. Prowadzenie nadzoru nad rzetelnością, dokładnością i kompletnością danych przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej będących podstawą naliczania części oświatowej subwencji ogólnej
  7. Planowanie i realizowanie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów zgodnie z potrzebami szkół oraz placówek, w tym w szczególności związanymi z brakami kadrowymi
  8. Przygotowanie jednostek oświatowych na realizację projektów edukacyjnych w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027: diagnoza potrzeb, wyznaczenie kierunków wsparcia