Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, nie pokazuj tego więcej
Zaloguj się
A  A+ A+
wysoki kontrast: A A A A

Koszalin Najlepszym Beneficjentem RPO WZ


W dniu 18 października w Filharmonii Szczecińskiej ogłoszone zostały wyniki konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS”, w którym Koszalin otrzymał nagrodę „Najlepszy Beneficjent RPO WZ”.

Była to już piąta edycja prestiżowego konkursu organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, który w naszym województwie odpowiada za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Inicjatywa ta ma na celu uhonorowanie dotychczasowych wysiłków podmiotów, instytucji i osób zaangażowanych w realizację w województwie zachodniopomorskim projektów współfinansowanych ze środków EFS.

00 kopia
 

Koszalin w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 realizuje cztery projekty edukacyjne dofinansowane przez Wojewódzki Urząd Pracy. Ich łączna wartość wynosi 12 670 729,83 zł. Wśród nich są dwa projekty dotyczące podnoszenia jakości kształcenia zawodowego („Moją perspektywą – ZAWÓD!”, „Czas na ZAWODOWCA”), jeden projekt związany jest ze zwiększeniem liczby miejsc wychowania przedszkolnego oraz wsparcia wychowania przedszkolnego dzieci niepełnosprawnych („Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie”) oraz jeden projekt z zakresu kształcenia ogólnego („Wsparcie na starcie!”).

W konkursie Koszalin został nominowany w dwóch kategoriach: Najlepszy Beneficjent RPO WZ i Inwestycja w Edukację. Przyznane aż dwie nominacje w konkursie świadczą o tym, że Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wysoko ocenia jakość projektów realizowanych przez koszaliński samorząd. W szczególności docenione zostały dwa projekty: „Wsparcie na starcie!” - w kategorii „Najlepszy Beneficjent RPO WZ” oraz „Czas na ZAWODOWCA” – w kategorii „Inwestycja w edukację”.

W przypadku pierwszej – zwycięskiej - kategorii pod uwagę brane były następujące kryteria: dostosowanie form wsparcia do specyfiki grupy docelowej, jakość założonych rezultatów oraz stopień ich osiągnięcia, brak nieprawidłowości w realizacji projektu, sprawne rozlicznie projektu. Z kolei w drugiej kategorii oceniane były: kreatywność pomysłu, wysoka efektywność wsparcia ujawniająca się m.in. w podniesieniu jakości procesu kształcenia, rozszerzeniu oferty edukacyjnej, wysokość nakładów poniesionych na doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych, wykorzystanie w placówce nowatorskich sposobów nauczania.

O przyznaniu nagród zadecydowała komisja, w skład której powołano specjalistów zarówno w dziedzinie projektów unijnych jak i rynku pracy, włączenia społecznego oraz edukacji.

Poniżej przedstawiamy nominowane do nagrody projekty.

„Wsparcie na starcie!”

Pod tym tytułem od 1 maja 2017 roku aż do 30 września 2020 roku realizowany jest projekt z zakresu kształcenia ogólnego. Jego celem jest podniesienie do 30 września 2020 roku kompetencji kluczowych uczniów na potrzeby przyszłego zatrudnienia, w tym uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających do szkół prowadzących kształcenie ogólne.

Cel jest realizowany poprzez:
- wdrożenie kompleksowych programów indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
- prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, kompetencje z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
- stosowanie nauczania opartego na metodzie eksperymentu, 
- objęcie uczniów gimnazjów ofertą doradztwa edukacyjno-zawodowego, 
- doskonalenie zawodowe nauczycieli z zakresu stosowania indywidualizacji nauczania, rozwijania ich kompetencji cyfrowych sprzyjających nauczaniu przedmiotowemu z wykorzystaniem narzędzi TIK,
- wyposażenie szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne (na potrzeby indywidualnej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijania kompetencji kluczowych, narzędzi TIK oraz wyposażenia pracowni przedmiotowych do nauczania opartego na metodzie eksperymentu), 
- zapewnienie szkołom zewnętrznego systemu wsparcia gwarantującego wysoką jakość zajęć dodatkowych prowadzonych w ramach projektu,
- wsparcie rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje 10 szkół: Szkołę Podstawową nr 3, Szkołę Podstawową nr 6, Szkołę Podstawową nr 13, Specjalną Szkołę Podstawową nr 14 w Zespole Szkół nr 12, Specjalną Szkołę Podstawową nr 19 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Oddziały Gimnazjum nr 2 w Szkole Podstawowej nr 9, Oddziały Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr 12, I Liceum Ogólnokształcące, Technikum Zawodowe nr 1 i Technikum Handlowe nr 1 w Zespole Szkół nr 1 oraz Oddziały Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół nr 2.

Planuje się, że dzięki realizacji projektu co najmniej 1541 (752K,789M) uczniów nabędzie kompetencje kluczowe, 238 (193K,45M) nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje, 10 szkół i placówek systemu oświaty będzie wykorzystywało sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych, 9 szkół będzie wykorzystywało sprzęt w pracowniach przedmiotowych do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Działania projektu zostały zaplanowane w taki sposób, aby kompleksowo i długofalowo wspomóc rozwój szkół. Stąd projektem objęci są uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz doposażona zostanie baza dydaktyczna poszczególnych placówek. Przez trzy kolejne lata szkolne uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach, wykraczających poza program nauczania w szkole. Dodatkowa oferta jest skierowana do uczniów osiągających niższe wyniki, jak i do uczniów zdolnych. Nauczyciele podnoszą swoje kompetencje oraz kwalifikacje, dzięki udziałowi w szkoleniach oraz studiach podyplomowych.

Wszyscy uczniowie szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych objętych projektem zostaną także zdiagnozowani pod kątem indywidualnego stylu uczenia się. Nauczyciele z kolei będą uczestniczyć w szkoleniach, dzięki którym jeszcze lepiej będą mogli dostosować metody nauczania do indywidualnego stylu uczenia się uczniów.

W przypadku bazy dydaktycznej planuje się zakup pomocy o wartości blisko 1,2 mln zł, które zostały już przeznaczone m.in. na zakup komputerów przenośnych do mobilnych pracowni komputerowych, które będą mogły być wykorzystywane w kształceniu przedmiotowym, 
drukarek 3D czy też tablic i monitorów interaktywnych.

01 kopia
 

„Czas na ZAWODOWCA”

To projekt realizowany również do 30 września 2020 roku i jest skierowany do szkół zawodowych. Jego celem jest podniesienie jakości kształcenia przez szkoły zawodowe z Koszalina. Cel będzie realizowany poprzez:
- dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, 
- doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, 
- organizację dodatkowych form kształcenia wykraczających poza program nauczania dla uczniów i słuchaczy,
- doposażenie szkół zawodowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, 
- dostosowanie kształcenia zawodowego dorosłych w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie operator obrabiarek skrawających,
- utworzenie sieci 6 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPIneK) i zapewnienie doradcom zawodowym zewnętrznego wsparcia.

Działania projektowe adresowane są do kształcenia zawodowego w 18 zawodach prowadzonych przez koszalińskie szkoły, tj. t. żywienia i usług gastronomicznych, t. hotelarstwa, t. cyfrowych procesów graficznych, sprzedawca, cukiernik, piekarz, fryzjer, elektromechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, elektromechanik pojazdów samochodowych, t. org. reklamy, t. informatyk, mechanik pojazdów samochodowych, t. pojazdów samochodowych, t. mechanik, t. spedytor.

Dzięki realizacji tego zadania planuję się, że co najmniej 190 osób (69K,121M) uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia, 16 nauczycieli (4K,12M) kształcenia zawodowego uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje.

W tym przypadku także projekt został przygotowany tak, aby wsparcie było kompleksowe i przyniosło wymierne, trwałe rezultaty. Dlatego też grupę docelową projektu stanowią szkoły zawodowe z Koszalina, uczniowie i słuchacze szkół zawodowych, nauczyciele kształcenia zawodowego, a także pracodawcy. Bo tylko w ten sposób uda się osiągnąć efekt synergii w tym obszarze.

Uczniowie ze szkół zawodowych uczestniczą w dodatkowych zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, które pomogą zaplanować ich rozwój zawodowy. Następnie biorą udział w szkoleniach i kursach, dzięki którym nabywają kwalifikacje i kompetencje zawodowe wykraczające poza program nauczania. Do tego odbywają miesięczne, płatne praktyki / staże u pracodawców, podczas których mają możliwość w praktyce sprawdzić swoje dotychczasowe kompetencje i rozwinąć nowe.

Z kolei dzięki umożliwieniu nauczycielom udziału w dodatkowych szkoleniach czy studiach podyplomowych, nauczyciele zawodu aktualizują swoją wiedzę z zakresu kształcenia zawodowego i potrzeb rynku pracy, co trwale przyczynia się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego.

Ostatnim elementem decydującym o trwałości projektu jest doposażenie szkół. Na ten cel przeznaczono w budżecie projektu blisko 1 mln. zł. Pozwoli to m.in. na zakup dwóch obrabiarek sterowanych numerycznie wraz z kompletem wyposażenia o wartości 335 tys. zł.

02 kopia
 

PROJEKTujemy edukację…

Docenione projekty to tylko dwa spośród 44 projektów edukacyjnych, na które w ostatnich czterech latach Miasto podpisało umowy o dofinansowanie. Ich łączna wartość wynosi 30,5 mln zł.

Największą wartość mają wspomniane wcześniej 4 projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Łączny koszt realizacji tych przedsięwzięć wynosi 12 670 729,83 zł, z czego łączna wartość dofinansowania to 11 729 525,36 zł, tj. 92,58%.

Ponadto ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 5 530 934,42 zł na realizację projektu termomodernizacji obiektów oświatowych. Ogólna jego wartość wynosi 8 207 380,00 zł. Dzięki temu możliwe było rozpoczęcie kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego oraz warsztatów Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica. W dalszej kolejności, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, termomodernizacji poddany zostanie także budynek Zespołu Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki.

Kolejnym ważnym projektem inwestycyjnym, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WZ 2014-2020 jest zadanie pn. „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy”. Dofinansowanie w wysokości 3 321 393,40 zł pozwoli na modernizację i wyposażenie obiektów dydaktycznych dwóch szkół zawodowych w Koszalinie – Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta oraz Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego. Całkowita wartość projektu wynosi 3 907 521,67 zł.

Łączna wartość 6 projektów dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wynosi 24 785 631,50 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE to 20 581 853,18, tj. 83%.

Do powyższej kwoty należy doliczyć wartość szkolnych projektów realizowanych w ramach Programu Erasmus+ i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Od początku obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej koszalińskie szkoły pozyskały dofinansowanie na realizację podobnych projektów 38 w wysokości 5,6 mln zł. Środki te pozwalają szkołom na nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z partnerami zagranicznymi, Koszalin staje miejscem wizyt szkół partnerskich z Unii Europejskiej, uczniowie mogą uczestniczyć w stażach zagranicznych, a nauczyciele szkolić się w najlepszych ośrodkach edukacyjnych Europy.

Powyższe dane tylko potwierdzają, że podejmowane działania w zakresie projektów to nie jednorazowe, przypadkowe pomysły, a efekt konsekwentnie realizowanego przez koszaliński samorząd zrównoważonego programu podnoszenia jakości edukacji na każdym jej szczeblu, ze szczególnym uwzględnieniem środków zewnętrznych.

Szczególne podziękowania

Sukces realizowanych projektów nie byłby możliwy gdyby nie codzienne zaangażowanie ponad 200 osób. Wśród nich są pracownicy administracyjni i dyrektorzy jednostek oświatowych, nauczyciele pracujący z uczniami, przedstawiciele pracodawców czy też pracownicy Urzędu Miejskiego w Koszalinie. To dzięki ich wspólnemu wysiłkowi możliwe jest podnoszenie jakości koszalińskiej edukacji, dzięki czemu mieszkańcy miasta i regionu mogą podnosić swoje kompetencje i kwalifikacje.