Wykaz wybranych uchwał Rady Miejskiej w Koszalinie w zakresie oświaty

 • Uchwała nr LV/804/2022 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXXVII/617/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin
  treść uchwały
 • Uchwała nr XXXIII/539/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej w Koszalinie
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XVIII/341/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Koszalinie i włączenia jej do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie
  treść uchwały
 • Uchwała nr XVIII/340/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Koszalińskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania Stypendium Prezydenta Miasta Koszalina
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XVI/318/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień określających zasady organizacji nauki religii w grupach międzyszkolnych
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XIII/252/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Miasto Koszalin dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
  treść
  uchwały
 • Uchwała nr X/205/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin
  treść uchwały 
 • Uchwała nr XXXVII/617/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin
  treść uchwały