Postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegajacych sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

Postępowanie administracyjne rozpoczyna się na wniosek nauczyciela skierowany do organu prowadzącego szkołę. Postępowanie egzaminacyjne zostaje wszczęte z dniem złożenia przez nauczyciela wniosku do organu prowadzącego szkołę. Nauczyciel kontraktowy składa wniosek w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu (czyli do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego). W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 7 Karty Nauczyciela). Data złożenia do organu prowadzącego szkołę wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wpływa na termin wydania decyzji o nadaniu stopnia. Zgodnie bowiem z art. 9b ust. 3 i ust. 4 Karty Nauczyciela nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Przed powołaniem komisji egzaminacyjnej organ prowadzący postępowanie przeprowadza analizę formalną wniosku i dokumentacji nauczyciela. Polega ona na sprawdzeniu, czy zostały przedłozone wszystkie wymagane dokumenty oraz czy dokumenty te mają wymaganą formę. Jeżeli wniosek i dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, organ prowadzący postępowanie wskazuje nauczycielowi szczegółowo stwierdzone braki i wyznacza termin ich uzupełnienia. Nauczyciel powinien uzupełnić brakujące dokumenty w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia wskazanych braków formalnych wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. Jeżeli wniosek oraz dokumentacja nauczyciela spełniają wymagania formalne, organ prowadzący szkołę powołuje komisję egzaminacyjną, która przeprowadza egzamin z nauczycielem. W skład komisji wchodzą:

  • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;
  • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
  • dyrektor szkoły;
  • dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego, dokonuje prezentacji własnego dorobku zawodowego oraz odpowiada na pytania członków komisji, dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, określonych w przepisach rozporządzenia.

Komisja wydaje nauczycielowi zaświadczenie o zdaniu egzaminu. W razie niezdania egzaminu, nauczyciel może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy. Nauczyciel kontraktowy może  ponownie odbyć staż tylko jeden raz w danej szkole.

Przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajacych sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego - karta usługi

download.png Pliki do pobrania

Wniosek o podjęcie postepowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego (.doc)

Wniosek o podjęcie postepowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego (.pdf)